تهیه پروتکل نجات جنین مرکبات تریپلوئید (حاصل از تلاقی والدین تتراپلوئید و دیپلوئید)

  • مرکبات از مهمترین میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان و از خانواده Rutaceae است که به طور گسترده ای در مناطق مختلف کشور کشت می شود.
  • با توجه به بازارپسندی مرکبات بدون بذر در مصارف تازه خوری و صنایع تبدیلی و وجود ارقام بسیار مطلوب ولی دارای بذر فراوان در ایران، تولید هیبرید بدون بذر (تریپلوئید) آنها ضروری به نظر می رسد.
  • دستیابی به این مهم با انجام تلاقی بین سطوح پلوئیدی مختلف امکانپذیر است.
  • مشکل سقط جنین در این تلاقی­ها عامل محدودکننده در دستیابی به گیاهان تریپلوئید (بدون بذر) می باشد که کشت جنین نابالغ این محدودیت را رفع خواهد کرد.

 

در هیبریدهای بین گونه ای و هیبرید بین دیپلوئید ها و تتراپلوئیدها اغلب آندوسپرم بسیار ضعیف است و یا کلا تولید نمی شود. علی رغم مشکلات بوجود آمده، هیبریداسیون بین سطوح پلوییدی مختلف روش بسیار مفید و پرکاربردی در تولید نتاج تریپلوئید در برنامه اصلاح مرکبات است. با اذعان به اینکه تولید مرکبات بدون بذر نیازمند وجود نتاج تریپلوئید است که حاصل تلاقی والدین دیپلوئید و تتراپلوئید خواهد بود و در این مرحله کشت جنین های نابالغ حاصل از این گونه تلاقی ها از طریق کشت بافت منجر دستیابی به گیاهان تریپلوئید سالم خواهد شد. هدفهای این پروژه؛ 1) احیای جنین تریپلوئید و تحریک رشد آن برای تولید گیاه تریپلوئید سالم، 2) دستیابی به محیط کشت مناسب برای جوانه زنی جنین های نابالغ حاصل از تلاقی ها و 3) دستیابی به غلظت مناسب تنظیم کننده های رشد موثر در جوانه زنی و رشد جنین نابالغ میباشد.