تعیین قابلیت اطمینان خط انتقال نمونه در گیلان

طراحی مکانیکی خطوط انتقال نیرو نقشی مهم و اساسی در پایداری شبکه های برق دارا می باشد. بنابراین اجرای این پروژه و اعمال معیارهای Probabilistic Design Approach ،کاستی های طراحی خطوط انتقال در تامین قابلیت اطمینان مناسب را مشخص نمود.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر