تعیین شاخص های رفتار شناسی دافنی تکمیلی

با توجه به افزایش فعالیت های انسانی و آلودگی های مرتبط با آن، برآورد و ارزیابی اثرات آن بر گونه های جانوری دارای اهمیت می باشد.
در این طرح برای اولین بار امکان سنجی جهت تعیین شاخص های رفتاری قابل اندازه گیری در محیط آزمایشگاه و امکانات دستگاه های بومی صورت می گیرد.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر