تعیین آلومینیم در خاک و برگ سبز چای در برخی از باغ های چای ایران

چای گیاهی دائمی و همیشه‌سبز است که در خاک‌های اسیدی به‌خوبی رشد می‌کند. این گیاه به‌عنوان انباشتگر آلومینیم شناخته‌شده و مصرف آن می‌تواند مقادیر زیادی آلومینیم وارد بدن انسان نماید. آلومینیم از عناصر مضر برای سلامت انسان به‌ویژه سیستم اعصاب شناخته‌شده است. لذا شناخت وضعیت آلومینیم باغ‌های چای و مقدار آن در برگ سبز چای ایران که نوشیدنی رایج و محبوب مردم است، ضروری است. همچنین امکان برآورد مقدار آلومینیم در چای و پیش‌بینی کیفیت برگ سبز از روی اطلاعات خاک در مناطق مختلف مفید خواهد بود. هدف از این تحقیق بررسی وضعیت آلومینیم در خاک و برگ سبز چای و همبستگی آن‌ها با بخش‌بندی آلومینیم خاک و کیفیت برگ سبز است. برای دستیابی به این اهداف از 100 نقطه از باغ‌های چای استان نمونه‌برداری خاک و برگ سبز انجام می‌شود. مقدار فراهمی آلومینیم در خاک و محتوای آلومینیم برگ سبز چای تعیین خواهد شد. از میان این نمونه‌های خاک، 10 نمونه خاک انتخاب و بخش‌بندی آلومینیم خاک در آن‌ها به روش عصاره‌گیری تک‌مرحله‌ای انجام خواهد شد. سپس همبستگی بین آلومینیم گیاه و همچنین برخی از شاخص‌های کیفی برگ سبز ازجمله کافیین و پلی‌فنل با هریک از بخش‌ها فراهمی آلومینیم خاک تعیین می‌شود. همچنین پراکنش آلومینیم خاک در مناطق مختلف چای‌کاری تعیین و نقشه پراکنش آلومینیم خاک به کمک روش IDW و در محیط نرم‌افزار Arc GIS تهیه می‌شوند و همبستگی و رگرسیون بین ویژگی‌های موردمطالعه و ترسیم نمودارها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS  و Excel انجام می‌پذیرد.