تحلیل اثرات کاربری تجاری در شکل گیری کانون های جرم خیز

پژوهش حاضر که در حوزه جغرافیائی کلانشهر رشت انجام گردیده است، ضمن مطالعه پیشینه تحقیق و ادبیات نظری موضوع و بررسی ویژگی‌های جغرافیائی و کالبدی کلانشهر رشت که در ارتباط با موضوع پژوهش بوده است، وضعیت ایمنی مراجعین به بخش مرکزی شهر رشت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد. در مطالعات کتابخانه ای اسناد گوناگون مورد تحقیق قرار گرفته که شامل مقاله ها، مجله ها، بررسی اسناد دولتی و  نقشه ها و غیره است. با استفاده از روش مطالعات میدانی با مراجعه به محیط تحقیق و افراد ساکن در بخش مرکزی رشت و موسسات و ادارات مرتبط اطلاعات لازم گردآوری شد.

ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه است. شیوه تجزیه و تحلیل در این پایان نامه ازنوع کمی و کیفی است. از آمار توصیفی برای تهیه  جداول، توزیع و نسبتهای توزیع استفاده گردید. در این پژوهش تمام کاربری‌های تجاری و مراجعین به منطقه مرکزی شهر رشت بعنوان جامعه آماری می‌باشند که از بین تعداد 382 نفر به کمک جدول مورگان نمونه انتخاب شده اند

نتایج پژوهش حاکی از آن است که نوع کاربری و نحوه استفاده از اراضی بر شکل­گیری و توزیع فضایی جرایم در کلانشهر رشت بویزه در بخش مرکزی شهر مؤثر است. ضمن آنکه یافته­ها مؤید این مطلب است که ساخت فضایی شهر رشت، امکان وقوع جرایم را فراهم ساخته است.

کلید واژه‌ها: کاربری تجاری، سرقت، کلانشهر رشت، بخش مرکزی.

توسط : entezami ۱۵ آذر