تاثیر ساپونین بذر چای بر خصوصیات زیستی و مرگ و میر کنه قرمز پاکوتاه

چای با نام علمی Camellia sinensis گیاهی است همیشه سبز که علاوه بر داشتن برگ‌های قابل برداشت برای تولید انواع چای‌خشک، در زمان به گل نشستن، بذرهای خشک و شکوفا تولید می‌کند.  بذر چای دارای ترکیبی زیست فعال به نام ساپونین است که به‌عنوان یک آفت‌کش گیاهی برای از بین بردن حشرات‌آفت استفاده می‌شود. کنه قرمز پاکوتاه  Brevipalpus Obovatus Donnadieu یکی از آفات مهم چای در ایران است که با استقرار روی برگ‌های گیاه باعث برنزه یا قهوه‌ای شدن آن‌ها شده و در صورت خسارت زیاد سبب ضعف عمومی و کاهش محصول به صورت کمی و کیفی می‌شود. با توجه به بالا بودن سطح زیر کشت چای در شمال ایران و خسارت قابل توجه کنه قرمز پا کوتاه، کنترل موثر این آفت اهمیت بسزایی دارد.  این پروژه تکمیلی در ادامه پروژه کاربردی مقدماتی”تاثیر ساپونین بذر چای بر خصوصیات زیستی و مرگ ومیر کنه قرمز پا کوتاه چای” انجام خواهد گرفت. در شرایط آزمایشگاهی بهترین غلظت های کشندگی ساپونین  ناخالص بر کنه بالغ قرمز تعیین شد، برای تعمیم این نتایج به باغ چای نیاز است که تاثیر بهترین غلظت های کشندگی ساپونین ناخالص بر مرگ و میر کنه بالغ قرمز پا کوتاه و بر عملکرد برگ سبز چای در شرایط باغ بررسی شود. اهداف این پروژه به ترتیب شامل، سنجش کارایی ساپونین بذر چای به‌عنوان آفت‌کش در شرایط باغ، تعیین عملکرد برگ سبز چای و مقایسه بین تیمارها است.  آزمایش محلول‌پاشی علیه کنه قرمز پا کوتاه در سال اول در سه بازه زمانی نیمه دوم اردیبهشت، نیمه دوم خرداد و اول شهریور انجام خواهد شد و در سال دوم نیز به همین ترتیب تکرار می شود. همچنین محلول پاشی در سه منطقه شرق، مرکز و غرب استان های گیلان و مازندران انجام خواهد شد. تیمارهای محلول پاشی شامل شاهد و دو تیمار ساپونین ناخالص با غلظت‌های 1، 2 درصد خواهند بود. آزمایش در قالب طرح اسپلیت پلات در زمان در 3 تکرار صورت خواهد گرفت، به طوری که فاکتور اصلی تیمارهای محلول پاشی و فاکتور فرعی بازه های زمانی محلول پاشی است. بعد از محلول پاشی برای اندازه گیری درصد مرگ و میر، جمعیت کنه‏ ها در بازه های زمانی مشخص شده شمارش می گردد. به دلیل انجام آزمایش در سه مکان و همچنین دو سال، در نهایت پس از انجام آزمون یکنواختی واریانس ها، تجزیه مرکب نیز انجام خواهد شد. علاوه بر شاخص مرگ و میر، عملکرد نهایی برگ سبز چای که حاصل مجموع عملکرد کلیه برگ چینی های هر سال خواهد بود، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SAS و مقایسه میانگین ها به روش LSD انجام خواهد گرفت.