تاثیر دو سویه باکتری پروبیوتیکی (Lactococcus lactis وWeissella confusa) بر فلور روده

پروبیوتیک­ها باید قادر به تولید مواد ضد میکروبی بوده، در برابر محیط اسیدی دستگاه گوارش میزبان مقاومت نموده و به تعداد زیاد تکثیر نمایند. در آبزی­پروری، پروبیوتیک­ها به عنوان یک فاکتور مهم تغذیه­ای مؤثر بر عملکرد و فیزیولوژی سیستم گوارش معرفی شده­اند. نشان داده شده است که، استفاده مناسب از پروبیوتیک موجب بهبود تعادل میکروبی روده و در نتیجه منجر به بهبود جذب مواد مغذی، فعالیت آنزیم­های گوارشی و کاهش مشکلات بیماریزایی در سیستم گوارش می­گردد. فلور میکروبی سیستم گوارش دارای چندین عملکرد می­باشند که برای سلامت میزبان از طریق بهبود عرضه مواد مغذی، ارتقای عملکرد ایمنی، جلوگیری از تشکیل کلنی توسط میکروب­های بیماریزا، تعادل انرژی، یکپارچگی مخاط و عملکرد آن مفیداند . در طرح حاضر، افزایش معنی دار تعداد لاکتوباسیل­ها (باکتری های مفید) و بهبود شاخص های ایمنی و فاکتورهای بیوشیمیایی در تیمارهای 0/15 و 0/3 گرم از 2 سویه پروبیوتیک به ازای هر کیلوگرم غذای پلت، نسبت به تیمار شاهد (فاقد پروبیوتیک)، نشانگر نقش مفید سویه­های باکتریایی افزوده شده به جیره غذایی فیل­ماهی بر فلور روده بود.

 

توسط : tasmahian ۱۵ آذر