تاثیر جلبک برمزارع ماهیان گرمابی.

این پژوهش جهت بررسی تاثیرجلبک بر رشدماهی ، افزایش بیومس تولید در استخرو کاهش تلفات ماهیان درمزارع گرمابی وکاهش آلودگی آب استخرها دراثرکاهش مصرف کود شیمیایی در سطح استخرهای پرورش ماهیان گرمابی می باشد.

توسط : gstpark ۱۳ آذر