تاثیر برخی از مالچ های گیاهی بر مدیریت علف های هرز موجود در باغ های چای هرس کف بر شده

د‌ر ‌روند مدیریت هرس باغ‌های‌چای بخشی از باغ‌ها هرس کف‌بر می‌شوند که در چنین مواردی هجوم علف‌های ‌هرز می‌تواند تهدیدی برای باغ‌ محسوب گردد. به دلیل نگرانی در مورد هزینه های اقتصادی و اثرات زیست محیطی و حفظ رطوبت خاک نیاز است تا به دنبال راهکارهای جایگزین مناسب مانند کاربرد پوشش مالچ‌ها بود. پوشش مالچ‌ها علاوه بر مهار علف‌های هرز باعث حفظ و پایداری درختچه چای می‌شوند. این تحقیق تلاشی برای رسیدن به اهدافی چون تعیین بهترین نوع مالچ در باغ‌های هرس کف‌بٌر شده چای از نظر شاخص‌های کاهش جمعیت علف‌های‌هرز و پایداری درختچه‌چای می باشد . بدین لحاظ به منظور بررسی اثر مالچ (کاه‌وکلش برنج- بقایای هرس- تراشه چوب- وجین-شاهد بدون وجین) بر تراکم و وزن خشک علف‌های‌هرز‌، تعداد سرشاخه‌ها، وزن ماده خشک سزشاخه‌ها، تغییرات رطوبت و درجه حرارت و عناصر غذایی با استفاده از روش کوآدرات‌اندازی(5/0متر× 5/0متر) و آزمایشات خاک و آب، طرحی در قالب بلو‌ک‌های کامل تصادفی با 5 تیمارو 3 تکرار در پلات هایی به ابعاد 16 مترمربع در ایستگاه تحقیقات چای ازبرم در شهرستان سیاهکل طی 5/2 سال (ازبهمن ماه 97 تا مرداد ماه 1400) انجام خواهد شد.