بکارگیری پردازش تصویر هوشمند در درمان ناباروری

تحلیل ویژگی‎های مورفولوژیک اسپرم یک فاکتور تعیین کننده در درمان ناباروری‎های مردانه است. روش‎های موجود برای این تحلیل عموما دستی هستند. این روش‎های دستی نادقیق، زمان‎بر و مبتنی بر سلیقه و مهارت جنین‌شناسان است. اخیرا تکنیک‎های خودکار آنالیز مورفولوژی اسپرم انسان به عنوان یک راه حل مناسب برای حل این مشکل پیشنهاد شده است. بعلاوه پیش بینی نتایج کمک باروری در چرخه‎های تکنیک کمک باروری ضروری است. تاکنون کارهای زیادی در زمینه تحلیل خودکار مورفولوژی اسپرم و پیش‎بینی نتیجه اعمال روش‎های کمک باروری انجام نشده است. بنابراین در این طرح یک الگوریتم اتوماتیک برای آنالیز مورفولوژی اسپرم (جهت تشخیص بدشکلی) ارائه می شود که با استفاده از تصاویر سلول‌های اسپرم انسان و تکنیکهای پردازش تصویر عمل می کند.

مقاله مستخرج از این نرم افزار در آدرس زیر قابل مشاهده است:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S۰۱۶۹۲۶۰۷۱۵۰۰۲۲۳۰

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر