بهبود کیفیت برگ سبز با مدیریت کود نیتروژنی و شدت نور برای تولید چای سبز

کیفیت چای تولیدی به ترکیبات آلی و معدنی موجود در شاخساره¬های جوان برداشت شده بستگی دارد. تغذیه گیاه تاثیر مهمی بر نوع و مقدار ترکیبات داشته و گزارش¬های متعددی از تاثیر تغذیه بر کیفیت چای¬های تولیدی حکایت دارد. چای گیاهی سایه دوست است که به شرایط زیر تاج پوشش درختان جنگلی گرمسیری در محیط اصلی سازگار شده و سرعت فتوسنتز آن در شرایط سایه حداکثر است. کمبود نور می‌تواند به‌طور مؤثری باعث کاهش یا کندی تولید بازدارنده¬های فتوسنتزی و بهبود کیفیت نوشیدنی چای شود. لذا با هدف بررسی اثرات کود نیتروژنی و شدت نور بر کیفیت برگ مناسب چای سبز، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با شش تیمار شامل 1- عدم پوشش بوته+ 250 کیلوگرم در هکتار نیتروژن 2- عدم پوشش بوته+ 500 کیلوگرم در هکتار نیتروژن 3- پوشش بوته با سایه‌بان با تراکم  50% + 250 کیلوگرم در هکتار نیتروژن  4- پوشش بوته با سایه‌بان با تراکم 50% + 500 کیلوگرم در هکتار نیتروژن 5- پوشش بوته با سایه‌بان با تراکم 90% + 250 کیلوگرم در هکتار نیتروژن  6- پوشش بوته با سایه‌بان با تراکم 90% رنگ سیاه+ 500 کیلوگرم در هکتار نیتروژن در سه تکرار اجرا خواهد شد. در هر چین، عملکرد( یک غنچه و دو برگ) و اجزاء عملکرد شامل تراکم و وزن شاخساره نیز اندازه‌گیری می‌شود. در طول دوره آزمایش شاخص سطح برگ، میزان کلروفیل، بروز و ظهور علائم آفات ( شته، شپشک آرد آلود و کنه¬های خسارت زا) و سایر تنش‌های محیطی اندازه‌گیری و ثبت می‌شود. طول دوره برگ¬چینی در هر تیمار نیز تعیین می‌شود. غلظت عناصر غذایی اصلی در برگ سبز تولیدی اندازه‌گیری می‌شود. در هر چین، بعدازاینکه شاخساره ها به‌اندازه موردنیاز رسیدند برداشت‌شده و در فرآیند تولید چای سبز در کارخانه چایسازی شرکت سفارش دهنده قرار می‌گیرند. چای تولیدشده ازنظر خواص کیفی و حسی ارزیابی‌شده و بهترین تیمار انتخاب می‌شود.