بررسی عوامل موثر بر رشد تصادفات موتور سیکلت

این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر شدت تصادفات موتورسیکلت در راههای شرق استان گیلان با استفاده از مدل پروبیت ترتیبی برای ارائه راه حل های کاربردی جهت کاهش شدت تصادفات موتور سیکلت سواران پرداخته است. در این راستا از اطلاعات تصادفات رخ داده موتور سیکلت سواران در راههای برون شهری در شرق استان گیلان استفاده گردید. با در نظر گرفتن دو سطح شدت جرحی و فوتی، به عنوان متغیر وابسته، مدل انتخاب گسسته متناظر با این دسته از تصادفات در نظر گرفته شد. ابتدا با استفاده از آزمون خی دو معنادار بودن مدل مورد مطالعه نشان داده شد. سپس میزان تأثیر گذاری متغیرهای مستقل در مدل مورد مطالعه، تعیین گردید. سپس با توجه به معناداری متغیرهای موجود در مدل تنهایی، عوامل مؤثر و میزان تاثیر آنها بر وقوع تصادفات شناسایی شد. به طور خلاصه نتایج نشان داد در بین هفت متغیر مستقل، وضعیت سطح جاده، وضعیت روشنایی، سن و ایام هفته، با سطح معنی داری ۹۵/ه، وضعیت سطح جاده با بیشترین مقدار ضریب، بیشترین تاثیر را بر وقوع تصادفات منجر به فوت در بین سایر متغیرها داشته است و پس آن به ترتیپ وضعیت روشنایی و سن با ضرایب 568/. و ۴۷۴/0 بیشترین تأثیر را داشته اند. متغیر آب و هوا با ضریب کاهش دهنده ۳۵۷/.-  بیشترین اثر را به عنوان یک ضریب کاهنده در وقوع تصادفات را دارد

واژگان کلیدی: شدت تصادفات جاده های برون شهری، مدل پروبیت ترتیبی، موتور سیکلت سواران.

توسط : entezami ۱۵ آذر