بررسی سازگاری ارقام توت در استان خراسان ‌رضوی

تولید برگ توت به‌عنوان منبع منحصر‌به‌فرد و پُر‌ارزش غذائی برای کرم ابریشم، نخستین گام در جهت دستیابی به اهداف توسعه نوغانداری در کشور محسوب می‌گردد. به‌دلیل محدودیت منابع آب و خاک در اکثر نواحی کشورمان، افزایش تولید برگ توت در واحد سطح تنها از طریق جایگزینی ارقام پُربازده به‌جای ارقام بومی مطرح می‌باشد. این طرح با هدف انتخاب و توصیه مناسب‌ترین رقم توت برای اقلیم استان خراسان‌رضوی اجراء شده است.

مواد و روش‌ها: در این آزمایش300 اسله نهال از 12 رقم توت اصلاح شده و 2 رقم بومی منطقه خراسان‌رضوی در سه تکرار 100‌تایی مورد بررسی قرار گرفت. از سال چهارم اجرای طرح، افراد هر رقم پس از آزمون سازگاری محلی (نسبت به آب‌و‌هوا و خاک و مقاومت به خشکی و آفات و بیماری‌ها)جهت مطالعه کیفیت برگ از طریق پرورش کرم ابریشم مجدداً آزمایش شدند.

نتایج :

نتایج به‌دست آمده پس ازتجزیه و تحلیل آماریِ داده‎ها  با استفاده از نرم افزار SAS  به‌روش GLM (مدل‌های خطیِ تعمیم‌یافته)، نشان داد که رقم‌های ایچی‌نویسه وکن‎موچی و کایروایچی‎نویسه در استان‌خراسان رضوی نسبت به سایر ارقام تحت بررسیِ توت عملکرد کمّی و کیفی مناسب‌تری داشته‎ و با شرایط اقلیمی منطقه مورد اشاره سازگارتربوده‎اند.

واژههای کلیدی: ارقام توت، سازگاری، خراسان رضوی.

توسط : abrisham ۱۵ آذر