بررسی رفتار شناگری ماهی زبرا با P-P box

با استفاده از این سامانه امکان اندازه گیری عملی رفتار های اصلی شناگری در ماهی سیکلید دریاچه ویکتوریا در محیط آزمایشگاهی مقدور می گردد.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر