بررسی توان ریشه‌زائی ارقام سخت ریشه‌زای توت

مقدمه: تولید برگ توت سرآغاز هنر شگفت‌انگیز تولید ابریشم به‌وسیله لارو کرم ابریشم (Bombix mori )و سپس صنعت ابریشم‌کشی و هنر ابریشم‌بافی توسط انسان است. با احداث توتستان‌ها و مراقبت صحیح از آنها می‌توان این صنعت و هنر را در ایران به اوج شکوفائی رساند.تکثیر تعدادی از ارقام پُربازده اما سخت‌ریشه‌زای توت می‌تواند ما را در رسیدن به این هدف یاری نماید.

مواد و روش‌ها: در این آزمایش به‌منظور ارزیابی تأثیر انواع بسترهای کشت در ریشه‌زائی ارقام سخت‌ریشه‌زای توت، چهار نوع بستر به‌صورت حجمی شامل: ضایعات پوسیده چای + خاک باغچه+ ماسه، خاک‌اره پوسیده + خاک باغچه + ماسه، کود دامی پوسیده + خاک باغچه + ماسه و خاک باغچه به‌تنهائی به‌عنوان تیمار شاهد تهیه و قلمه‌های ارقام ایچی‌نویسه و آتسبامیدوری در آنها کشت و در زمان‌های مناسب از شاخص‌های رشد (درصد ریشه‌زائی، طول ریشه، طول شاخه، قطر شاخه اصلی و …) رکوردگیری شد.

نتایج:  اضافه کردن کمپوست ضایعات چای در بسترهای کشت قلمه‌های توت موجب افزایش درصد حجمی آب، نیتروژن، فسفر ، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز شد ولی میزان ترکیبات شیمیایی (درصد کربن آلی ، ماده آلی، نسبت کربن به ازت) در ترکیب ماسه + خاک اره + خاک باغچه، بیشتر بود. میزان هدایت الکتریکی بالا در بسترهای کشت قلمه‌های توت به‌عنوان عمده‌ترین عامل کاهش رشد گیاه بوده (درصد گرایی قلمه‌های پایین). از این رو بسترهای حاوی ضایعات چای به‌علت هدایت الکتریکی بالا نتوانستند جایگزین مناسبی برای بسترهای قلمه‌های توت باشند. در نتیجه رشد قلمه‌های توت در بسترهای حاوی خاک اره پوسیده + ماسه + خاک باغچه نسبت به بسترهای دیگر نتایج بهتری داشت.

بین دو رقم مورد کشت، رقم آتسوبامیدوری از نظر شاخص‌های رشد (طول‌ریشه، طول شاخه اصلی ، درصد ریشه‌زایی ، قطر شاخه اصلی) وضعیت بهتری نسبت به رقم ایچی‌نویسه داشت.

 

توسط : abrisham ۱۵ آذر