بررسی تحلیل هزینه و منفعت وقوع جرم در استان گیلان

بی­تردید هزینه، منفعت و راهکارهای مبارزه با پیشگیری از جرم، امروزه یکی از ملاحظات اساسی کشورهای مختلف جهان است و به طور کلی، بروز هزینه­هایی چون هزینه­های قبل از وقوع جرم، هنگام بروز جرم و پس از وقوع جرم بر جامعه تحمیل می­کند که یکی از وظایف نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرم است. هدف پژوهش حاضر بررسی تحلیل هزینه و منفعت وقوع جرم در استان گیلان(هزینه­ها و منافع حاصل از کنترل سرقت)است که در این مطالعهبررسی هزینه ومنفعت حاصل از کنترل جرم سرقت در استان گیلان مورد پژوهش قرار می­گیرد. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق کیفی است که در آن برای پاسخگویی به سوالات پژوهش از روش داده­بنیاد استفاده شده است. گردآوری داده­هابه روش­های متعددی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی اسنادصورت گرفت. جامعه آماری پژوهش را تمامی افراد صاحب نظر در نیروی انتظامی و قوه قضاییه تشکیل دادند که با موضوع کنترل جرم سرقت سرکار دارند. با توجه به استفاده از روش داده­بنیاد، نمونه­گیری به­صورت نظری انجام شد و پس از12 مصاحبه چارچوب نظریه شکل گرفت. تحلیل داده­ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی با به­کارگیری نسخه2.5 نرم­افزار اطلس تی انجام شد. پس از کدگذاری باز مقوله­هایی شامل هزینه­های مستقیم سرقت(نیروی انتظامی) وهزینه­های غیرمستقیم سرقت (مبتنی بر انتظامی است ولی عنایت به جامعه دارد) و منفعت­های حاصل از کنترل جرم سرقت مستقیم(نیروی انتظامی) و منفعت­های حاصل از کنترل جرم سرقت غیرمستقیم (مبتنی بر انتظامی است ولی عنایت به جامعه دارد) و جلوگیری از سرقت سارقین حرفه­ای در استان گیلان استخراج شد سپس در مرحله کدگذاری محوری و انتخابی، پیوند بین این مقوله­ها در قالب مدل پارادایمی پژوهش تعیین شد و نظریه نهایی شکل گرفت.

براساس نتایج پژوهش، بررسی هزینه و منفعت حاصل از کنترل سرقت شامل هزینه­های مستقیم(نیروی انتظامی)و هزینه­های غیرمستقیم (مبتنی بر انتظامی است ولی عنایت به جامعه دارد)و منافع حاصل از کنترل سرقت مستقیم(نیروی انتظامی) و منافع حاصل از کنترل سرقت غیرمستقیم(مبتنی بر انتظامی است ولی عنایت به جامعه دارد)است، می­شود. همچنین هزینه­های سرقت مستقیم(نیروی انتظامی) مانعی برای منافع حاصل از کنترل سرقت در نیروی انتظامی است و نیز هزینه­های سرقت غیرمستقیم جامعه مانعی برای منافع حاصل از کنترل سرقت در جامعه است.

افزایش هزینه­های سرقت غیرمستقیم (مبتنی بر انتظامی است ولی عنایت به جامعه دارد)سبب افزایش هزینه­های مستقیم(نیروی انتظامی) می­شود و نیز افزایش منافع حاصل ازکنترل سرقت غیرمستقیم جامعه سبب افزایش منافع حاصل از کنترل سرقت مستقیم نیروی انتظامی می­شود.

اصلاحات قانونی و اجرای دقیق مجازات،تقویت نیروهای پلیس و راهکارهایی برای آنان درجهت برخورد با سارقین حرفه­ای، مشارکت مردمی برای مقوله خودمراقبتی در حفظ اموال درجهت مبارزه با سارقین حرفه­ای، وظایف دولت در جهت مقابله با سرقت حرفه­ای هم از مقوله­های جلوگیری از سرقت سارقین حرفه­ای است.

واژه­های کلیدی: هزینه و منفعت جرم، کنترل جرم، جرم سرقت، تئوری داده­بنیاد، پیشگیری از جرم.

توسط : entezami ۱۵ آذر