بررسی تأثیر باکتری‌های آنتاگونیست بر عوامل بیماری‌زای پوسیدگی ریشه درختان توت در استان گیلان

دراین تحقیق اثر پنج جدایه باکتری بر روی قارچ‌های عامل پوسیدگی ریشه و طوقه درختان توت در شرایط آزمایشگاه، گلخانه و توتستان بررسی گردید.

مواد و روش‌ها

نمونه‌برداری خاک

جداسازی باکتری‌های آنتاگونیست از خاک

بررسی تأثیر باکتری‌های آنتاگونیست روی قارچ‌های بیماری‌زای ریشه در شرایط آزمایشگاه

بررسی تأثیر باکتری‌های آنتاگونیست روی قارچ‌های بیماری‌زای ریشه در شرایط گلخانه

بررسی تأثیر باکتری‌های آنتاگونیست روی قارچ‌های بیماری‌زای ریشه و مفایسه آن با یک قارچ‌کش در شرایط توتستان

نتایج

در شرایط آزمایشگاه، جدایه‌های M30 و M148 بیشترین تأثیر را در بازداری از رشد قارچ  Lasiodiplodia theobrome  داشته است . جدایه M30 توانسته است از رشد قارچ  Fusarium solani  ممانعت نماید. بیشترین اثر بازدارندگی روی قارچ  F.oxysporum  مربوط به جدایه M39 بوده است، ضمن اینکه جدایه M30 روی قارچ Rhizoctonia solani بازدارندگی داشته است. در شرایط گلخانه نیز جدایه M30، جدایه M39، جدایه Pi5 و M30 به ترتیب توانستند از پیشرفت بیماری حاصل از قارچ‌های L.theobrome ، F.oxysporum ، F.solani و R.solani  جلوگیری نمایند. در شرایط توستان نیز براساس نتایج به‌دست آمده روی قارچ Lasiodiplodia theobromae ، بین اثر جدایه‌های باکتری و اثر قارچکش، تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. در تیمارهایی که از ترکیب قارچ‌کش و جدایه باکتری علیه قارچ استفاده گردیده است درمقایسه با اثر قارچ‌کش به‌تنهایی، به‌کار‌گیری جدایه‌های M30 و Pi5 تفاوت معنی‌داری را در سطح %1 نشان می‌دهد ضمن آنکه تفاوت اثر جدایه M39 نیز در سطح %5 درصد معنی‌دار است. در قارچ   Fusariom oxysporum ، بین تأثیر‌ ‌جدایه‌های باکتری و قارچ‌کش در کنترل این قارچ تفاوت معنی‌دار نیست، حال آنکه بین اثر جدایه M39 به‌همراه قارچ‌کش در مقایسه با اثر قارچ‌کش به‌تنهایی، در سطح %1 تفاوت معنی‌دار است. این بررسی در قارچ Fusariom solani نشان می‌دهد تفاوت تأثیر جدایه M30 در مقایسه با قارچ‌کش، در سطح %1 معنی‌دار بوده، در تیمارهایی که جدایه‌های باکتری همراه با قارچ‌کش به‌کار رفته‌اند نیز جدایه M148 تفاوت معنی‌داری را در سطح %5 نسبت به اثر قارچ‌کش به‌تنهایی، نشان می‌دهد .نهایتاً در ارتباط با قارچ Rhizoctonia solani تفاوت اثر‌بخشی جدایه M30  نسبت به قارچ‌کش، در سطح %5  معنی‌دار است. در تیمارهایی هم که جدایه‌های باکتری و قارچ‌کش به‌صورت توأم علیه قارچ به‌کار رفته‌اند، جدایه Pi5 در سطح %1 و جدایه M39 در سطح %5 تفاوت معنی‌داری را در مقایسه با کاربرد قارچ‌کش خالص، نشان می‌دهند .

 

توسط : abrisham ۱۵ آذر