بررسی کاربرد ماشین خاک‌ورزی و سایر ادوات شخم در شرایط دیم باغ‌های چای

بررسی کاربرد ماشین خاک‌ورزی و سایر ادوات شخم از لحاظ مصرف انرژی، جنبه‌های اقتصادی، بهبود حاصل‌خیزی خاک و تولید در شرایط دیم باغ‌های چای

در این پژوهش ” کاربرد ماشین خاک‌ورزی و سایر ادوات شخم از لحاظ میزان مصرف انرژی، جنبه‌های اقتصادی، ارتقای بهره‌وری تولید اقتصادی و بهبود حاصل‌خیزی خاک” در شرایط دیم باغ‌های چای بررسی می‌شود. آزمایش به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 11 تیمار در سه تکرار انجام می‌شود. تیمارها شامل شخم در زمستان (اوایل اسفند ماه) بر اساس ماهیت ادوات (شخم با ماشین مدل Soil cultivator KR-35A ، شخم با بیل کشاورزی و شخم با بیل چنگکی زمستانه) بین 10 تا 20 سانتی‌متر (به‌صورت نیمه‌عمیق) انجام می‌شود و شخم در بهار بر اساس ماهیت ادوات (شخم با بیل چنگکی بهاره و شخم با فوکا) برای انجام شخم سطحی خاک حداکثر تا عمق پنج سانتی‌متری در اوایل خرداد یا بعد از برگچینی اول و تیمار شخم در زمستان + بهار بر اساس ماهیت ادوات (بیل کشاورزی+ فوکا، بیل چنگکی زمستانه+ بیل چنگکی بهاره، بیل چنگکی زمستانه+ فوکا، ماشین+ فوکا و ماشین+ ماشین) و یک تیمار شاهد (بدون شخم) انجام می‌شود. در هر دو سال اجرای آزمایش پس از اجرای شخم در تمام کرت‌های آزمایشی، اندازه‌گیری برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و اندازه گیری رطوبت خاک (به روش وزنی) در اعماق صفر تا 10 و 10 تا 20 سانتی‌متری انجام خواهد شد. وزن برگ سبز چای (عملکرد) از تمام کرت‌های آزمایش در طی دوره رشد و اجزای عملکرد در برداشت فصل تابستان دو سال آزمایش، اندازه‌گیری می‌شود. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها از نرم‌افزار SAS استفاده خواهد شد. به‌منظور بررسی اقتصادی نتایج آزمایش از روش بودجه‌بندی جزئی و تحلیل نهایی استفاده می‌شود. تحلیل انرژی مصرفی عملیات باغی (داشت و برداشت) از روش محاسبه میزان انرژی مصرفی شامل انرژی مستقیم (سوخت و نیروی انسانی) و انرژی‌های غیر مستقیم (ادوات شخم) انجام می‌شود.