انتخاب نتاج سریع الرشدتاسماهی ایرانی از طریق وراثت پذیری صفات رشد

افزایش روز افزون جمعیت، جوامع بشری را بر آن داشته تا از کلیه امکانات طبیعی، پیشرفت ها و پدیده های علمی و صنعتی به منظور تامین احتیاجات غذایی و جلوگیری از فقر و گرسنگی و افزایش درآمد حداکثر استفاده را بنماید. از آنجایی که گوشت و خاویار یکی از منابع تامین کننده پروتئین حیوانی است ، بایستی مقادیر بیشتری از گوشت و خاویار از تعداد کمتری ماهی با صرف غذای کمتر و در زمان کوتاهتری تولید نمود. این طرح برای اولین بار در ایران با هدف برآورد وراثت پذیری نتاج حاصل از تلاقی بین مولدین ماده و نر تاسماهی ایرانی از طریق طرح فاکتوریل اجرا گردید. نتایج نشان داد که وجود وراثت پذیری بالای 0/2 در صفت وزنی لاروهای 20 روزه حاصل از تلاقی مولدین، بهگزین مناسبی در انتخاب لاروها بعنوان مولدین نسل بعد می باشد. از این رو انتخاب لارو از این طریق به مولدین سریع الرشدی در کوتاهترین زمان به حداکثر وزن و تولید گوشت و خاویار پس از چند نسل دست خواهیم یافت.

توسط : tasmahian ۱۵ آذر