امکان جلوگیری از خطر انقراض گونه آسیب پذیر(VU) تاسماهی استرلیاد

تاسماهی استرلیاد در تقسیم بندی IUCN به عنوان گونه آسیب پذیر دسته بندی شده و جنس نر آن در اغلب مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر کشور با کمبود یا فقدان مواجه است. این مطالعه با هدف ایجاد جنس نر تاسماهی استرلیاد با استفاده از القای گاینوژنزیز و اسپرم هترولوگ، صورت گرفت. در ترکیب این اسپرم با تخمک تاسماهی استرلیاد٬ نتاج گاینوژنتیک تاسماهی استرلیاد ایجاد گردید. وراثت پذیری نتاج گاینوژنتیک با استفاده از مارکرهای میکروستلایت با الگوی اللی صرفاَ مادری تایید شد. مطالعه بافت شناسی نمونه ها نشان داد که 76/6 درصد نتاج گاینوژنتیک، ماده و 23/4 درصد آنها نر می باشند. با توجه به سیستم تعیین جنسیت هتروگامتی ماده در تاسماهی استرلیاد، می توان نتیجه گرفت که با القای گاینوژنزیز و اسپرم هترولوگ غیر فعال ژنتیکی، ایجاد هر دو جنس نر و ماده به صورت خالص امکان پذیر می باشد. همچنین با دستیابی به بیوتکنیک تولید اسپرم با DNA غیرفعال شده تاسماهی سیبری، امکان جلوگیری از خطر انقراض و حفاظت از سایر تاسماهیان در معرض خطر انقراض، به وسیله القای گاینوژنزیز فراهم گردیده است.

 

توسط : tasmahian ۱۵ آذر