امکان تولید تاسماهی شیپ ماده تغییر جنسیت یافته به نر (Neomale)

از اشعه UV برای از بین بردن ژنوم مولد پدری استفاده شد. بمنظور دیپلوئید سازی و ماده زایی از شوک سرمایی 2/5 درجه سانتیگراد استفاده گردید. برای تایید فرزندان تمام ماده، از روش ظاهری و مولکولی میکروستلایت و جهت تغییر جنسیت بچه ماهیان تمام ماده  به نر از هورمون 17آلفا متیل تستوسترون استفاده شد. 3 نشانگر مولکولی ریزماهواره نشان داد که نتاج تمام ماده دارای الگوی ژنومی مشابه با مولد مادری (تاسماهی شیپ) خود هستند و هیچگونه وراثت پذیری پدری در فرزندان ماده شده مشاهده نگردید. جنسیت تمامی فرزندان ماده (100%) در گروه آزمایشی با دوز 50 میلی گرم متیل تستوسترون / کیلوگرم غذا، با موفقیت به نر تغییر یافت.

توسط : tasmahian ۱۵ آذر