امنیت فناوری اطلاعات پست های برق

امنیت تجهیزات کنترلی ایستگاه های برق به دلیل پیوستگی آن با شبکه داخلی، با مخاطرات زیادی روبرو است. برای جلوگیری از این تهدیدات، ارائه راهکاری مناسب و جامع با توجه به پروتکل ها و استانداردهای ارتباطی این تجهیزات، امری ضروری است. این پژوهش در دو حوزه تهدیدات متداول و تهدیدات احتمالی آینده صورت گرفته است.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر