استفاده از ادوات FACTS در شبکه برق گیلان

در این پروژه به بررسی ضرورت استفاده از ادوات FACTS جهت تعدیل بارگذاری خطوط انتقال و فوق توزیع شبکه برق منطقه ای گیلان پرداخته شد.

توسط : bargh ۱۷ آذر