ارزیابی مهارتهای ارتباطی و رضایتمندی کارکنان

نرم افزار مورد نظر به منظور تجزیه و تحلیل آسان و سریع شبکه های اجتماعی از جمله کارکنان یک سازمان میتواند مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از این نرم افزار، تحلیل هایی همچون یافتن اجتماعات و گره های مهم و مرکزی، تعیین قطر شبکه، چگالی گراف، درجات ورودی و خروجی از هر گره بر روی گراف ارتباطات انجام می شود، همچنین می توان تاثیر ارتباطات رسمی و غیر رسمی کارکنان را بر میزان رضایت شغلی آنها مورد تحلیل و ارزیابی قرارداد. لازم به ذکر است که میزان رضایت شغلی کارکنان توسط پرسشنامه رضایت شغلی معتبر سنجیده شده و اطلاعات مورد نیاز وارد این نرم افزار خواهد شد، سپس نرم افزار بر اساس اطلاعات ارتباطلات و رضایت شغلی، وضعیت کارکنان را به صورت مجزا ارایه خواهد داد.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر