ارزیابی غیرتهاجمی پتانسیل باروری تخمک

سندروم تخمدان پلی کیستیک یکی از دلایل شایع ناباروری در زنان است که کاندید انجام روش های کمک باروری مانند IVM، IVF و ICSI هستند. روش های مذکور بسیار گران هستند. بنابراین ارزیابی تخمک های در اولین مرحله درمان یعنی IVM این امکان را فراهم خواهد نمود که ادامه درمان صورت گیرد یا خیر؟ ارزیابی غیرتهاجمی تخمک ها با استفاده از تغییرات متابولیت محیط کشت بسیار مناسب خواهد که تاکنون در کشور انجام نشده است. این ارزیابی با استفاده از HPLC انجام خواهد شد و نتایج آن در تصمیم گیری روندهای بعدی درمان بسیار مفید خواهد بود و از هرینه اضافی جلوگیری خواهد نمود.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر