ارزیابی شاخص های حافظه در ماهی زبرا با T-Maze

ماهی زبرایک گونه مدل در انجام مطالعات رفتارشناسی و سایر علوم می باشدودر این فناوری با استفاده از ابزار سنجش شاخص های قابل ارزیابی حافظه و یادگیری در ماهی زبرا Danio rerio با تاکید بر قدرت بینایی تعیین می گردد

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر