ارزیابی تکمیلی ترجیحات رنگی در ماهی زبرا

هدف توسعه و تکمیل روش و ابزاری برای استفاده و بررسی های شناختی و ارزیابی ترجیحات رنگی در ماهی زبرا در شرایط آزمایشگاهی است

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر