ارزیابی اتوماتیک حرکت اسپرم

اسپرم و پارامترهای آن نقش مهمی در قدرت باروری مردان دارد. یکی از مهمترین پارامترهای اسپرم قدرت تحرک آن است. در مراکز درمان باروری (IVF) قبل از شروع درمان آنالیز پارامترهای اسپرم انجام می شود. اما این آنالیزها بیشتر به صورت چشمی اتفاق می افتد. بنابراین طراحی برنامه ای برای ارزیابی خودکار اسپرم گام بسیار مهمی در جهت بهبود روش های کمک باروری محسوب می شود. در این طرح با استفاده از فیلم های ضبط شده از اسپرم به تولید الگوریتم جدید در جهت ارزیابی خودکار حرکات اسپرم منتج خواهد شد.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر