آنالیز اتوماتیک حرکت اسپرم و پیش بینی جنسیت جنین

اندازه گیری سرعت حرکت اسپرم برای آنالیز مشخصات عملکردی و در نهایت جنسیت اسپرم بسیار حائز اهمیت است. برای اندازه گیری سرعت حرکت اسپرم از ویدیو، ابتدا می‏بایست فریم‏های ویدیو را استخراج نمود. هر ویدیو شامل دنباله ای از عکس‏ها (فریم‏ها) است که با سرعت پشت سر هم قرار می‏گیرند و به دلیل سرعت نمایش فریم‏ها و محدودیت دید انسانی، این فریم‏ها به صورت یک ویدیو پیوسته به نظر می‏رسد. برای تشخیص سرعت یک اسپرم خاص روی فریم‏ها،‌ ابتدا موقعیت آن اسپرم خاص روی هر فریم تعیین می‏شود. در ادامه، با اندازه گیری فاصله موقعیت اسپرم مورد نظر بین فریم‏های مختلف، طول مسیر پیمایش شده اسپرم تعیین می‎شود. در ادامه با اندازه گیری اختلاف زمانی بین فریم‏ها سرعت اسپرم مورد نظر تعیین خواهد شد.یک دیتاست از حرکت اسپرم با مورفولوژی‏های مختلف در PVP تهیه می‏شود و بدین ترتیب سرعت حرکت هر اسپرم ورودی با استفاده از الگوریتم پیشنهادی اندازه گیری می‏شود. سپس از هر اسپرم فیلم تهیه و اسپرم برای Single cell PCR وارد آزمایشگاه می‏شود.

توسط : guilanuniv ۱۳ آذر