آشکارساز اتاقک ابر

آشکارساز طراحی شده از نوع آشکارسازهای گازی می باشد. شرایط بخار فوق اشباع در محفظه این دستگاه که به کمک اختلاف دمای بالا ایجاد شده، قابلیت مشاهده مسیر ذرات گسیلی از یک چشمه پرتوزای آلفا و بتا را با چشم غیر مسلح فراهم می آورد.

توسط : gstpark ۲۰ آذر