فراخوانی فناوری ها از سامانه ارزیابی فناوری ایران تک هاب

برای اولین بار امکان فراخوانی فناوری ها از سامانه ارزیابی فناوری ایران تک هاب در نمایشگاه گیل اکسپو فراهم گردیده است.

توسط : exhibition ۱۶ آذر