شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  • گیلان
  • رشت
  • شركت آب و فاضلاب استان گيلان (سهامي خاص) طي صورتجلسه اولين مجمع عمومي هیئت موسس شركت در تاريخ 11/05/1370 با تصويب اساسنامه در ٢٩ ماده و ٦ تبصره تاسيس و در تاريخ 23/07/1370 تحت شماره ٢٦٦٧ و شناسه ملی 10720161277 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي شهرستان رشت به ثبت رسيده است. اين شرکت توسط هيات مديره منتخب مجمع عمومي صاحبان سهام اداره مي¬شود.فعاليت اصلي شركت طبق ماده ٢ اساسنامه عبارت است از:• ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهری وروستایی تاسیسات مرتبط به جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب همچنین بهره برداری از تاسیسات تامین، تصفیه، انتقال و توزیع آب شهری و روستایی تاسیسات مربوط به جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب • مشارکت در موسسات و شركت هايي كه با اهداف و وظایف شركت مرتبط باشد به منظور ارتقاء كيفي و كمي فعاليتهاي شركت • انجام امور تحقيقاتی و آموزشي در راستاي اهداف شركت و هماهنگ با برنامه ريزي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور • تشكيل شرکت های جديد براساس تبصره 1 ماده 1 قانون تشکيل شرکت های آب و فاضلاب

  • مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان گیلان آقای مهندس سید محسن حسینی سالکده می¬باشد. شرکت شامل شش معاونت ( معاونت منابع انسانی و تحقیقات – معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سرمایه¬گذاری – معاونت درآمد و مشترکین - معاونت بهره¬برداری و توسعه آب - معاونت بهره¬برداری و توسعه فاضلاب و معاونت مالی و پشتیبانی)، یک حوزه تحت مدیریت قائم مقام، شش دفتر مستقل ستادی و نوزده امور مستقل در حوزه مدیریت عامل می¬باشد.

  • آبی
  • 01333368025
  • info@abfa-guilan.ir
  • www.abfa-guilan.ir