سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

  • گيلان
  • رشت
  • سازمان مدیریت و برنامه ریزی براساس مصوبه هشتاد و ششمين جلسه شوراي اداري (در تاريخ 1378/12/11 ) به منظور تحقق مطلوب وظايف و اختيارات رئيس محترم جمهوري موضوع اصل 126 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تامين يكپارچگي در مديريت كلان و فراهم كردن زمينه تحقق مطلوب اهداف برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور تشكيل شد و فعاليت هاي خود را از تير ماه سال 1379 آغاز كرددر سال 1386 شوراي عالي اداري در يكصد و سي و سومين جلسه خود ، در راستاي تحقق چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 و سياست هاي كلي نظام و برنامه چهارم توسعه و به منظور حسن اجراي اصول 60،124 و 126 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اجراي مفاد ماده 154 برنامه چهارم توسعه تصويب نمود سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وموسسات وابسته آن ، با تمام وظايف و اختيارات و مسئوليت ها و دارايي و تعهدات و اعتبارات و امكانات و نيروي انساني ، ادغام و با عنوان دو معاونت به نام هاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهورو معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهورفعاليت نمایند.در سال 1393 با دستور رئیس جمهور و تصویب شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احیاء گردید.

  • ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان بر عهده آقای محمد علی محمدی است.سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان دارای 3 معاون و 3 مدیر برای اداره امور محوله به شرح زیر می باشد:معاون بودجه : سرکار خانم دکتر شراره کاووسیمعاون آمار و اطلاعات : آقای وحید طیفوریمعاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی : آقای محمد رضا گلیمدیر نظام فنی و اجرایی : آقای مهندس غلامرضا رحیمیمدیر اداری و مالی و پشتیبانی : سرکار خانم حمیده بکامدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری : آقای دکتر علیرضا محمدی

  • زرد
  • سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
  • 01333664014
  • https://mpogl.ir
  • https://mpogl.ir
توسط : modiriat ۱۵ آذر