اداره کل هواشناسی استان گیلان

  • گیلان
  • رشت
  • اداره کل هواشناسی استان گیلان در ابتدای تاسیس، زیر مجموعه هواشناسی منطقه شمال کشور متشکل از ادارات هواشناسی استانهای گیلان ، مازندران و گلستان بوده است که در سال 1374 با 5 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک و تعدادی ایستگاه اقلیم شناسی و باران سنجی مستقل گردید و به عنوان اداره کل هواشناسی استان گیلان شروع به فعالیت نمود. در حال حاضر هواشناسی استان توسعه قابل توجهی داشته است و دارای 13 ایستگاه سینوپتیک ، 9 ایستگاه اقلیم شناسی (8ایستگاه خودکار و 1ایستگاه سنتی ) ، 45 ایستگاه بارانسنجی (9 ایستگاه خودکار و 36 ایستگاه سنتی) 2 ایستگاه هواشناسی جاده ای ، 1 بویه هواشناسی(ایستگاه هواشناسی دریایی) ، 1 شناور تحقیقاتی هواشناسی دریایی (تنها شناورتحقیقاتی هواشناسی کشور)، رادار هواشناسی در بندر کیاشهر (رادارهواشناسی نسل سوم ویکی از هشت رادار هواشناسی کشور)، سامانه جامع خودکار هواشناسی فرودگاهی( RVR وcat1 فرودگاهی ) است.

  • مدیرکل هواشناسی استان گیلان آقای مهندس محمد دادرس می باشد. اداره کل هواشناسی استان دارای معاونت فنی و شبکه ایستگاهها و معاونت توسعه و پیش بینی است. همچنین هواشناسی استان گیلان دارای 13 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک در شهرستانهای استان که دارای رئیس اداره هستند که به عنوان نماینده هواشناسی استان در جلسات فرمانداریها ی شهر های مربوطه شرکت می نمایند. همچنین اداره کل هواشناسی علاوه بر ادارات معمول ادارات استان در چارت اداری خود ، دارای ادارات تخصصی شامل اداراه پیش بینی و هشدار سریع ، اداره تحقیقات وهواشناسی کاربردی ، اداره فن آوری اطلاعات و ارتباطات هواشناسی، اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی ، اداره هواشناسی دریایی و مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی است که هر کدام دارای رئیس اداره می باشند. هر کدام از این روسای تخصصی ادارات نیز در کار گروههای تخصصی استان که بنحوی با هواشناسی مرتبط می باشند عضویت دارند و در جلسات مربوطه در سطح استان شرکت فعال دارند.

  • سبز
  • اداره کل هواشناسی استان گیلان
  • 3324383
  • info@gilmet.ir
  • https://gilmet.ir